Brass Shotgun Shell Necklace using Black Onyx and Swarovski Crystal